Planowanie informatyzacji

Planowanie oraz projektowanie informatyzacji należy uznać za warunek jej swoistego powodzenia, czyli będące szczególna wartością. W związku z czym projektowanie oraz wdrażanie w państwie określonych technologii informacyjnych nie może być jednak prowadzone wyłącznie na poziomie danych instytucji podlegających nie powinno być prowadzone wyłącznie na poziomie pewnych instytucji, podlegających określonym wartością informatyzacji planu swoistej informatyzacji.

Plan Informatyzacji Państwa – jest to dokument stanowiący określony instrument planowania oraz koordynowania informatyzacji działalności podmiotów publicznych w określonym zakresie realizowanych przez takie podmioty zadań publicznych, jakie zostały przyjęte w art. 5 ust. 1, a jednocześnie uchwalanym oraz aktualizowanym przez Radę Ministrów. To właśnie ten dokument przedłożony został przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, ma jednak na celu określenie technologicznych i organizacyjnych instrumentów rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Zaznacza się jednocześnie, iż obejmuje on sprawy dotyczące modernizacji czy też łączenia systemów teleinformatycznych używanych do swoistej wyznaczonych realizacji, określonych zadań publicznych bądź zapewnienia warunków bezpieczeństwa oraz zgodności działania systemów teleinformatycznych, które są używane do realizacji wszelkich zadań publicznych i tworzenia warunków do swoistego rozwoju współpracy międzynarodowej w pewnym zakresie informatyzacji.

Uważa się, że cyfryzacja to bez wątpienia transformacja państwa, a nie zakup określonych systemów oraz sprzętu. Przy pomocy nowoczesnych technologii państwo może stać się zatem jeszcze bardziej usługowe. Skutkuje to tym, że cyfryzacja znacznie szybciej się rozwija, jak i również staje się o wiele bardziej przyjazna czy jak również będzie wspierać potrzeby obywateli i przedsiębiorców. Wskazuje się, iż daleko pojęta cyfryzacja to bez wątpienia przedsięwzięcie o charakterze cywilizacyjnym, a więc współpraca całościowego rządu jest kluczowa dla powodzenia owego Projektu, czyli projektu cyfryzacji. Minister Cyfryzacji oprócz danego stymulowania w ramach całego rządu rozwoju oraz innowacyjności i nabywania zupełnie nowych kompetencji ma być jednak koordynatorem procesu tak zwanej cyfrowej transformacji naszego państwa.

Przedstawia się jednocześnie, iż polski obywatel i przedsiębiorca powinien móc jednak załatwić drogą elektroniczną dowolną sprawę na pewnym styku z administracją publiczną określonego wcześniej szczebla.

Wszelkie pojawiające się na przełomie ostatnich lat problemy w informatyzacji, w tym też również brak jakichkolwiek odczuwalnych efektów przy ogromnych nakładach w realizacji co prowadzi do bardzo istotnego podważenia zaufania obywateli jak i instytucji publicznych. Warto również wskazać, iż Państwo musi zatem skoncentrować się na zapewnieniu tak zwanych e-usług adekwatnych do oczekiwanych potrzeb, a jednocześnie zgłaszanych poprzez obywateli oraz przedsiębiorców. Powszechnie wiadomo, że pewne uruchomienie stałej gorącej linii kontaktu z wszelkimi obywatelami oraz przedsiębiorcami jako danymi klientami administracji publicznej i jednostek świadczących usługi publiczne to jednak najważniejsze zadanie umożliwiające wszelkie pozyskanie obustronnej relacji o danych planach i potrzebach oraz ocenie wszelkich działań.