fbpx

Regulamin

ZAKRES PRZEDMIOTOWY 
Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Pośrednika usługi pośrednictwa na rzecz Klienta w zakupie towarów od Sprzedawców.

§ 1 Definicje.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Oferta internetowa – każdorazowa oferta odnosząca się do danego Towaru lub grupy Towarów administrowana przez Prowadzącego sklep/Użytkownika za pośrednictwem sklepu Lovelight.pl mająca na celu skojarzenie Klienta z Dostawcą na zasadach pośrednictwa sprzedaży;

b) Cena – należność od Klienta dla Dostawcy z tytułu zwartej Umowy sprzedaży przekazywana przy pośrednictwie Prowadzącego ofertę/Użytkownika;

c) Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2014.1182);

d) Dostawca / Sprzedawca – podmiot będący stroną umowy sprzedaży, Towaru prezentowanego w Ofercie internetowej, zawieranej z Klientem obowiązany do dostarczenia Towaru wraz z rachunkiem; podmiot, który dokonuje sprzedaży towaru i posiada siedzibę w kraju trzecim.

e) Dropshipping – model logistyczny sprzedaży za pośrednictwem Oferty internetowej polegający na przeniesieniu procesu wysyłki, reklamacji oraz rozpatrywania zwrotów towaru na Dostawcę. Rola Prowadzącego ofertę/Użytkownika w tym modelu logistycznym sprowadza się do zbierania Zamówień i przesyłania ich do Dostawcy, który realizuje wysyłkę towaru do Klienta. Ponadto Prowadzący ofertę/Użytkownik inkasuje należności i przekazuje je imieniem Klienta dla Dostawcy na jego rachunek bankowy, z zatrzymaniem należnej Prowizji. Prowadzącego ofertę/Użytkownik nie jest stroną zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży.

f) Klient – osoba fizyczna posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, występująca w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która w ramach Oferty internetowej zobowiązuje Prowadzącego ofertę do PRZESŁANIA Zamówienia celem zawarcia Umowy sprzedaży z Dostawcą;

g) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014.121 z późn. zm.);

h) Prowizja – wynagrodzenie należne Prowadzącemu ofertę od Dostawcy za zbieranie Zamówień od Klientów i przekazanie ich do Dostawcy. Prowizja należy się wyłącznie w przypadku dojścia do skutku Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Dostawcą.

i) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

j) Towar – stanowiące własność Dostawcy produkty prezentowane w Ofercie internetowej;

k) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana pomiędzy Dostawcą (sprzedającym) a Klientem (kupującym);

l) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827);

m) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U.2013.1422);

n) Ustawa o PTU – ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U.2011.177.1054 z późn. zm.);

o) Prowadzący ofertę/Użytkownik / Pośrednik – Patryk Słowiński (Jeśli chcesz odstąpić od umowy SKONTAKTUJ SIĘ by poznać adres do zwrotów.) pośredniczący w transakcji na zasadach Dropshippingu;

p) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta przekazywane przez Prowadzącego ofertę Dostawcy, zawierające w szczególności informację w zakresie ilości Towaru oraz miejsca dostawy oraz inne dane umożliwiające zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Dostawcą.

r) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz.827 z późn. zm.), 
VAT – podatek od towarów i usług nakładany przy imporcie zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.710 j.t.).

s) Pośrednik – Patryk Słowiński przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Patryk Słowiński wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 6342989649, nr REGON 387966895, Ul. Zadole 44a/119 Katowice 40-719. 

§ 2 Postanowienia ogólne.

1. Przed przystąpieniem do udziału w ofercie internetowej należy zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wzięcie udziału w ofercie internetowej oznacza:

1) akceptację postanowień Regulaminu oraz

2) wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do obsługi i realizacji Zamówienia oraz wykonania praw i obowiązków w związku z zawartą lub przyszłą Umową sprzedaży, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2014.1182).

3) Zaznacza się, że mechanicznie NIEMOŻLIWE jest dokonanie zakupów na platformie pośredniczącej LoveLight.pl bez potwierdzenia informacji o przeczytaniu i akceptacji regulaminu.

4) W ramach świadczonej przez Pośrednika usługi pośrednictwa Pośrednik dokonuje w imieniu i na rzecz Klienta na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa zamówienia towaru od Sprzedawcy oraz uiszcza opłaty związane ze sprowadzeniem towaru do Klienta (z wyłączeniem cła i VAT od importu).

5) W ramach usługi pośrednictwa Pośrednik nie dokonuje opłat tytułem cła i VAT od importu należnego tytułem dokonania zamówienia i przesłania na adres Klienta towaru.

6) Usługa pośrednictwa świadczona jest na podstawie konkretnych ustaleń pomiędzy Stronami.

7) Klient składając zamówienie tym samym oświadcza, że udziela Pośrednikowi pełnomocnictwa do dokonania w imieniu i na rzecz Klienta zamówienia towaru oraz do opłacenia w imieniu i na rzecz Klienta ceny i kosztów przesyłki towaru na adres Klienta. Pośrednik uprawniony jest do działania wyłącznie w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

2. Oferta kierowana jest do osób fizycznych dokonujących czynności prawnych poza swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, a więc występujących w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

3. Prowadzący ofertę/Użytkownik nie jest stroną zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży. Prowadzący ofertę/Użytkownik / Pośrednik oferuje usługę pośrednictwa w zakupie Towaru opartą na modelu Dropshippingu oraz udziela pomocy w jej realizacji, w szczególności poprzez przekazanie Zamówienia do Dostawcy oraz przekazanie imieniem Klienta Ceny.

4. Za prawidłową dostawę Towaru wyłączną odpowiedzialność ponosi Dostawca.

5. Wszystkie informacje zawarte w Ofercie internetowej, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy z Dostawcą, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.

6. Zawarcie Umowy sprzedaży i skuteczne dokonanie Zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Dostawcy. W przypadku niezgodności informacji podanych w treści Oferty internetowej, z rzeczywistym stanem magazynowym Dostawcy, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany Zamówienia w całości lub w części.

7. W przypadku kiedy zawarcie Umowy sprzedaży jest niemożliwe wobec braku Towaru objętego Zamówieniem, Dostawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od całości lub części umowy, a Zamówienie zostaje w całości lub części anulowane, o czym Kupujący otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail. Dokonana przez Kupującego zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Dostawcę zwrócona niezwłocznie od momentu skutecznego poinformowania Kupującego o niemożliwości zrealizowania Zamówienia.

8. Zdjęcia umieszczone na danej ofercie internetowej mają charakter informacyjny i mogą odbiegać od stanu otrzymanego Towaru (wynika to z odmiennej kalibracji ekranu u różnych Kupujących).

9. Względem Prowadzącego ofertę/Użytkownika nie służą Klientowi żadne roszczenia powstałe w związku z zawartą lub przyszłą Umową sprzedaży. Stroną Umowy sprzedaży jest Dostawca.

10. Prowadzący ofertę/Użytkownik odpowiada względem Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania w zakresie przekazania Zamówienia do Dostawcy oraz w zakresie przekazania Dostawcy uiszczonych przez Klienta należności z tyt. zawartej Umowy sprzedaży, w szczególności Ceny.

11. Wszelkie prawa autorskie do opisów oraz zdjęć składające się na prezentację Towaru przysługują wyłączenie Dostawcy. Dostawca udzielił Prowadzącemu ofertę/Użytkownikowi licencji niewyłącznej na wykorzystanie zdjęć i opisów Towarów, zwalniając go jednocześnie z wszelkiej odpowiedzialności względem podmiotów trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich względem wzmiankowanych zdjęć i opisów Towarów. Wszelkie roszczenia w tym zakresie należy kierować do Dostawcy.

12. Prowadzący ofertę/Użytkownik nie ma obowiązku udzielenia informacji w zakresie danych identyfikujących Dostawcę w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykorzystania dla celów konkurencyjnej działalności gospodarczej albo ograniczenia lub zakłócenia działalności gospodarczej Prowadzącego ofertę/Użytkownika. Informacje te, jako posiadające wartość gospodarczą, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Prowadzącego ofertę/Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.2003.153.1503 z późn. zm.).

 

§ 3 Składanie Zamówień.

1. Realizacja usługi Prowadzącego ofertę w przedmiocie przekazania treści Zamówienia do Dostawcy inicjowana jest przez Klienta za pośrednictwem przycisku „Do koszyka” dostępnego na stronie oferty.

2. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem przycisku „Do koszyka” jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

3. Złożenie Zamówienia wymaga podania danych umożliwiających Dostawcy dostarczenie towaru oraz innych informacji wymaganych na do realizacji zamówienia.

4. Klient ma prawo zwolnić Prowadzącego ofertę ze zobowiązania do przekazania Zamówienia Dostawcy (rezygnacja z Zamówienia) także po kliknięci przycisku “Do koszyka” . Stosowne oświadczenie woli, powinno być wysłane do drogą elektroniczną w ciągu 12 godzin od kliknięcia przycisku “Do koszyka” na adres Prowadzącego ofertę. Jeśli Klient dokona płatności, zamówienie jest automatycznie przekazywane do realizacji przez Dostawcę oraz wysłane tak prędko jak to możliwe. W związku z częściową automatyzacją składania opłaconych zamówień, anulowanie zamówienia na tym etapie jest niemożliwe.

5. Za wykonanie usługi pośrednictwa uważa się złożenie i opłacenie zamówienia przez Pośrednika u Sprzedawcy.

 

§ 4 Dokonywanie płatności. Ceny .

1. Prowadzący ofertę/Użytkownik pośredniczy w przekazaniu Ceny oraz ewentualnie innych należności, z tytułu Umowy sprzedaży, należnych Dostawcy od Klienta.

2. Wszystkie Ceny Towarów umieszczone na danych ofertach internetowych:

a. podawane są w złotych polskich;

b. są cenami całkowitymi, w szczególności zawierają informacje dotyczące kosztów dostawy – wysyłki są DARMOWE.

3. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca dla Dostawcy od chwili kliknięcia przycisku “Do koszyka”.

4. Dopuszczalne są następujące sposoby płatności:

– Przelew bankowy.
– Płatności online świadczone przez e-card lub PayU lub inne płatności ekspresowe (BlueMedia, Shoper, Przelewy24 etc): 
– Płatności online natychmiastowe;
– Płatności kartą.

5. Brak uznania należności z tyt. Ceny na rachunku Prowadzącego ofertę w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia, powoduje zwolnienie Prowadzącego ofertę z obowiązku przekazania treści Zamówienia Dostawcy (anulowanie Zamówienia).

 

§5 Realizacja Zamówień.

1. Pod warunkiem dokonania przez Klienta uiszczenia Ceny Prowadzący ofertę przekazuje Zamówienie Dostawcy celem jego realizacji, w szczególności PRZESŁANIA Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta. Prowadzący ofertę przekazuje również imieniem Klienta Cenę za Towar należną Dostawcy.

1.1. Po otrzymaniu dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa Pośrednik przesyła Klientowi:

a. treść niniejszego Regulaminu utrwaloną na trwałym nośniku,

b. informację, że zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, aby usługa pośrednictwa mogła zostać wykonana przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy, konieczne jest wyraźne żądanie Klienta w tym zakresie utrwalone na trwałym nośniku,

c. informację, że Klient traci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Pośrednik rozpoczął usługę pośrednictwa za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Pośrednika utraci prawo odstąpienia od umowy,

d. Pośrednik podaje Klientowi pełną informację dotyczącą ostatecznej ceny świadczenia wraz ze wszelkimi kosztami oraz opis głównych cech świadczenia. Informacje dostępne są na stronie internetowej Pośrednika.

 

2. Towar wysyłany jest w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania Ceny. Przewidywany czas dostawy Towaru wynosi 15-30 dni roboczych. Maksymalny czas dostawy Towaru do Klienta może wynosić do 180 dni roboczych.

3. Klient, odbierając Towar, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności doręczającego, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Prowadzącego ofertę.

4. W sytuacji gdy Towar nie dotrze do Klienta w podanym wyżej terminie, Klient powinien o tym poinformować Prowadzącego ofertę. Na żądanie Klienta zostanie mu zwrócona uiszczona Cena za Towar.

5. Dostawca ma obowiązek dostarczyć Towar nieobarczony wadami.

6. W przypadku doręczenia Towaru po otrzymaniu zwrotu Ceny, Klient zobowiązany jest do:

a. zwrócenia przesyłki zawierającej Towar na adres Prowadzącego ofertę, albo

b. powiadomienia Prowadzącego ofertę za pośrednictwem adresu email o chęci zatrzymania Towaru z jednoczesnym uiszczeniem Ceny.

5. Pośrednik (Prowadzący ofertę) nie odpowiada za paczki, których nie odebrał Klient. Te zostaną ponownie nadane po zwrocie do nadawcy (Sprzedawcy) 1 raz.

 

§ 6 Uprawnienie do odstąpienia od umowy.

1. Prowadzący ofertę informuje w imieniu Dostawcy, że każdemu Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży, w terminie 14 dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta (kosztów odesłania towaru).

2. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży (zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa), składając Dostawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zawierać w treści numer zamówienia.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, Dostawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres podany przez użytkownika za pośrednictwem przesyłki pocztowej.

4. Dostawca ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru odesłanego przez Klienta (będącego konsumentem), zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności za towar. Dostawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. W razie kiedy zwrócony przez Klienta towar jest uszkodzony uszczerbek w jego wartości pokrywany jest z uiszczonej ceny. Jeżeli zaś zwrócony Towar jest w takim stanie, że jego dalsza odsprzedaż jest niemożliwa lub znacznie utrudniona Dostawca zalicza uiszczoną przez Klienta Cenę na poczet naprawienia szkody – Cena nie podlega zwrotowi.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 7 Reklamacje dotyczące Towarów.

1. Dostawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku, a to na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, Księga IV, Tytuł XI „SPRZEDAŻ”, DZIAŁ I „Przepisy ogólne” art. 535 i następne, z uwzględnieniem wszelkich zmian prawa w tym zakresie.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie należy kierować na adres e- mail kontakt@lovelight.pl Reklamacje rozpatrywane są w terminach ustawowych.

§ 8 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Prowadzący ofertę/Użytkownik podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Oferty internetowej, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu danej Oferty internetowej.

3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

4. Prowadzący ofertę/Użytkownik zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

§ 9 Cła i podatki.

1. Towar zakupiony u Dostawcy za pośrednictwem platformy pośredniczącej przesyłany jest spoza Unii Europejskiej (z tzw. państwa trzeciego) i może podlegać dodatkowym opłatom celnym, akcyzowym lub innym podatkom, jako Towar importowany (w szczególności podatkowi od towarów i usług lub tożsamemu). Kupujący w momencie dokonania zakupów na platformie staje się Importerem. Ceny Towarów nie zawierają wzmiankowanych ewentualnych podatków lub ceł, których pokrycie spoczywa na Kliencie.

2. Wysokość wzmiankowanych ewentualnych ceł lub podatków może być uzależniona od rzeczywistej (rynkowej) wartości Towarów (bez uwzględnienia rabatów, upustów i promocji), rzeczywistej wartości transportu przesyłki (bez uwzględnienia rabatów, upustów i promocji) oraz kosztu UBEZPIECZENIA przesyłki – a nie kwot uiszczonych przez Klienta tytułem Ceny.

3. Kwestię zwolnień celnych reguluje w szczególności ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (wersja ujednolicona), Dz.U.UE.L.2009.324.23 z dnia 10 grudnia 2009 r.

4. W szczególności, zgodnie z art. 23 ROZPORZĄDZENIA, zwolnione z należności celnych przywozowych są przesyłki zawierające towary o niewielkiej wartości wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się we Wspólnocie. Towary o niewielkiej wartości oznaczają towary, których rzeczywista wartość nie przekracza 150 EURO na przesyłkę. Zwolnienia nie stosuje się do: wyrobów alkoholowych; perfum i wód toaletowych; tytoniu i wyrobów tytoniowych.

5. Zgodnie z art. 51 ustawy o PTU zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 EURO.

§ 10 Postanowienia końcowe.

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prowadzącym ofertę a Klientem zostają poddane Sądowi powszechnemu właściwemu wg miejsca siedziby Prowadzącego ofertę.

2. Zmiany dzienników ustaw aktów prawnych wskazanych w Regulaminie nie powodują konieczności zmiany Regulaminu.

§ 11 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) 
  2. Klient, podając dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Pośrednika w celu prawidłowego świadczenia usługi. 
  3. Dane wprowadzone do formularza rejestracyjnego winny być przez Klienta aktualizowane. Aktualizacji danych należy dokonać poprzez zmianę stosownych danych na koncie Klienta. 
  4. Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej. W przypadku wyrażenia takiej zgody Pośrednik uprawniony jest do przesyłania Klientowi drogą elektroniczną tych treści. 
  5. Podane w formularzu zgłoszeniowym i/lub rejestracyjnym dane osobowe będą przetwarzane oraz administrowane przez Pośrednika. 
  6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania lub usunięcia na zasadach określonych w art. 32—35 ustawy o ochronie danych osobowych.

Shopping Cart

Czy chciałbyś otrzymać:

5% ZNIŻKI

TAK? Zapisz się i zaoszczędź

na twoim pierwszym zamówieniu!